Regulamin Black Friday 2023

1. Promocja

 1. Promocja Black Month -20% (zwana dalej Promocją) jest organizowana przez Papierowy Sklep należący do Spółki Devrry sp. z o.o. siedzibą w Kłodawie, ul. Bursztynowa 3B, 66-415 Kłodawa., NIP: 5993230020, (zwana dalej Organizatorem).
 2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, należy zwrócić się do ogólnego regulaminu Sklepu https://papierowysklep.pl/regulamin-sklepu/ lub bezpośrednio do Organizatora za pomocą maila: kontakt@papierowysklep.pl
 3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej: Kupujący), dokonujących zakupu produktów wskazanych w §3 w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: www.papierowysklep.pl oraz drogeriach stacjonarnych.

2.Czas trwania

 1. Promocja trwa w dniach od 21.11.2023 (godz. 12:00) do 26.11.2023 (godz. 06:00).

3. Zasady Promocji

 1. Promocja -20% dotyczy wszystkich produktów w sklepie z wyjątkiem wysyłki i voucherów. Kod zniżkowy -20% należy użyć w koszyku przy składaniu zamówienia: BF20.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia lub ograniczenia Promocji przez przed upływem określonego czasu, o którym mowa w §2 powyżej.
 2. W czasie trwania niniejszej Promocji, Kupujący może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 4. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami lojalnościowymi obowiązującymi u Organizatora.

4. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania przez Kupującego – będącego Konsumentem – z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, warunki, o których mowa w §3 powyżej, nie zostaną spełnione. W takiej sytuacji Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wybranego produktu promocyjnego zakupionego w promocyjnej cenie wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.
 3. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

5. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, na adres korespondencyjny Organizatora lub mailowo: kontakt@papierowysklep.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, numer zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, zdjęcia wady/uszkodzenia. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni. Po więcej informacji w kontekście reklamacji odsyłamy do §7 regulaminu Sklepu: https://papierowysklep.pl/polityka_zwrotow/

6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania odnoszące się do korzystania z Promocji należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres e-mail: kontakt@papierowysklep.pl
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce (w tym m.in. przepisy kodeksu cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta).